nowosci-stardoll

Temat: Zmiany w Ustawie Karta Nauczyciela
Droga Mario - sprawa nie jest taka prosta. Z góry mówię i jasno zaznaczam, że moja ocena nie jest w pełni obiektywna gdyż jestem na studiach nauczycielskich a co za tym idzie chcąc nie chcąc czuję się w pewien sposób związany z tym zawodem. Ale przejdźmy do meritum: likwidacja Karty Nauczyciela oznacza, że szkoła zatrudniałaby belfra na mocy tylko i wyłącznie prawa pracy. Niestety zawód nauczyciela nie jest typowym zawodem. Problem stanowi chociażby rozliczenie nauczyciela z przepracowanych godzin. Gdybyśmy obecnie belfrów rozliczali na zasadzie ilości godzin spędzonych na stanowisku pracy albo przynajmniej w zakładzie pracy okazałoby się, że większość z nich nie pracuje nawet na pół etatu. A jak wiesz nie jest to prawdą. Dodatkowo nauczyciel narażony jest na chorobę zawodową związaną z aparatem mowy. Dzięki Karcie Nauczyciela, w której jest to uwzględnione ma on prawo do maksymalnie rocznej przerwy w pracy. Gdyby tego nie było istnieje spore prawdopodobieństwo permanentnej utraty głosu. Oczywiście - zapisy te mogłyby się znaleźć w innych miejscach ale jaki jest sens likwidacji jednego zbioru przepisów i rozpraszanie go w 30 innych różnych innych miejsc? Karta Nauczyciela nie jest złem. Złe są...
Źródło: projektpi.pl/forum/viewtopic.php?t=4430Temat: Warto wiedzieć cdn.
"Postawa rządu wobec nauczycieli jest zła" Sławomir Broniarz powiedział, że postawa rządu wobec nauczycieli stawia gabinet Donalda Tuska w złym świetle. Gość "Sygnałów Dnia" uważa, że rozwiązania emerytalne proponowane przez rząd są niekorzystne dla środowiska nauczycieli. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego uważa, że działania gabinetu Donalda Tuska, które mają pozbawić nauczycieli prawa do wcześniejszych emerytur, świadczą o braku szacunku do tej grupy zawodowej. Broniarz podkreślił, że wbrew doniesieniom medialnym, rząd nie proponował nauczycielom kilkuletnich płatnych urlopów przedemerytalnych. Posłowie PiS twierdzą, że po nowelizacji Karty Nauczyciela pedagodzy zamiast zyskać, w rzeczywistości stracą na podwyżkach. Zdaniem Sławomira Kłosowskiego, po wprowadzeniu nowych przepisów podwyżki płac wyniosą nie 10, ale niecałe 7%, a po odliczeniu prognozowanej inflacji, niecałe 3%. Dodał, że w przypadku zwiększenia czasu pracy nauczycieli o 11%, nie będzie się to pedagogom opłacać. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości uważają, że nauczyciele mianowani i dyplomowani w rzeczywistości sfinansują podwyżki nauczycielom stażystom i nauczycielom kontraktowym. Zdaniem posła Kłosowskiego, ustawa o emeryturach pomostowych, która pozbawia większość nauczycieli prawa do wcześniejszych emerytur, zablokuje stażystom dostęp do zawodu. W ocenie PiS, tryb pracy nad nowelizacją Karty Nauczyciela jest niezgodny z regulaminem Sejmu. Mówi on, że ... wersji projektu. PiS ocenia, że w związku z tym prace nad nowelizacją powinny być przerwane, bowiem cały projekt może być niezgodny z konstytucją. Koalicja PO-PSL gwałtownie przygotowuje do prywatyzacji służbę zdrowia ... A słupki poparcia mówią, że i lekarze i nauczyciele dalej kochają Platformę Obywatelską. Wiwat polska inteligencja - pisze Tchórzewski. Dlatego idąc na wybory trzeba być świadomym wyborcą, a nie poddatnym na...
Źródło: forum.staszow.com/viewtopic.php?t=10206


Temat: wybór dyrekcji w SP 1
wprowadzając bzdurne przepisy (z nagannym zachowaniem można przejść do następnej klasy), wprowadzając "segregację" na klasy lepsze i gorsze - daleko nie zajedziemy dobre przykłady gdzie przyjęto sensowny regulamin i potem nikt ... w prawach ucznia, ma obniżoną ocenę itd a potem mamy jakis wybryk i pod naciskiem rodziców ograniczamy się jedynie do pogadanki to sorry nei nauczymy poszanowania dla prawa i żadnych norm ... wmawiajcie mi że ofiary "same sobie są winne" i że wychowawca nic nie może zrobić - masz tyle możliwości aby organizować pracę w grupach, zespołową, pokierować aby dostrzegli mocne strony tego ... sensownego o tym jacy są nauczyciele czy dyrekcja niż rodzice - którzy mogą tworzyć watki i atakować bo czują akurat jakąś urazę osobistą... w ogóle zdrową sytuacją byałoby aby z czasem...
Źródło: dyskusje.piastow.pl/viewtopic.php?t=878


Temat: PRAWO W EDUKACJI, CZYLI O PRZEPISACH W OŚWIACIE
" />Serdecznie zapraszamy na kolejne, organizowane przez nasz osrodek szkolenie PRAWO W EDUKACJI, CZYLI O PRZEPISACH W OŚWIACIE Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, dyrektorów szkół, a także do pedagogów, psychologów i pracowników poradni psychologiczno-prawnych. Czas trwania: 16 godzin Koszt: 260 zł Miejsce: CWRO Termin: 09 -10 wrzesień 2010r. (czwartek, piątek) Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat regulacji prawnych w oświacie oraz poznanie wzajemnych relacji prawa oświatowego z innymi gałęziami. Uczestnicy poszerzą umiejętności czytania i rozumienia przepisów prawa i radzenia sobie ze stale zmieniającym się systemem prawnym Program: Dzień 1 1. Zagadnienia wstępne - powitanie i przedstawienie celu szkolenia, ustalenie kontraktu. 2. Podstawy prawa: a. System prawa w Polsce, b. Źródła i funkcje prawa, c. Interpretacja prawa i jej rodzaje. 3. Podstawowe akty prawne obowiązujące w oświacie. 4. Regulacje w zakresie stosunku pracy z nauczycielem – Karta Nauczyciela a Kodeks Pracy. 5. Warunki pracy i wynagrodzenie. 6. Ocena pracy nauczyciela. 7. Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna nauczyciela. 8. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania. Dzień 2 1. Obowiązki dyrektora. 2. Ochrona danych osobowych w praktyce szkolnej. 3. Kompetencje Rad pedagogicznych. 4. Wewnątrzszkolny system prawny. 5. Ochrona prawa dziecka i ucznia. 6. Rola pedagoga w świetle przepisów prawa. 7. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. a. Rola i zasady funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie prowadzi Pani Agnieszka Woźnica-Kowalewska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego...
Źródło: wychowanieprzedszkolne.pl/forum/viewtopic.php?t=974


Temat: zmiana oceny z zachowania
" />Jeśli się nie mylę można odwołać się od: - proponowanej oceny z zachowania - wystawionej oceny z zachowania Piszę się wniosek do dyrekcji (uczeń, rodzic) i dyrektor powołuje komisję, która debatuje nad oceną. Jest to możliwe tylko jeśli nie zostały dopełnione wszelkie formalności. Cytat z rozporządzenia z 7 września 2004 § 17. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą ... 4. W skład komisji wchodzą: 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, b) wychowawca klasy, c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, d) pedagog e) psycholog, f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, g) przedstawiciel rady rodziców 5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6296


Temat: Hej, za rok matura...
... więc wiecie...troszke tolerancji bo to nie nauczyciel ma zawsze rację(obchodził że powiedziałem że mnie wyzywała? NIE!!!) Sam na siebie ukręciłeś bicz tym przykładem. Twoje zachowanie było karygodne. Walnąłeś koleżankę, bo cię...
Źródło: thief-forum.ehost.pl/viewtopic.php?t=4558


Temat: protokołowanie
zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki; 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki; 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki; 5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki; 3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Są równiez inne akty prawne, które również dają RP prawo stanowienia uchwał. W sumie RP (podaję za Antonim Jeżowskim) może podejmować uchwały (dotyczy to wszystkich ewentualnych uchwał podejmowanych przez RP): uchwały w sprawie... 1. zatwierdzenia planów pracy szkoły lub placówki 2. wyników klasyfikacji i promocji 3. innowacji i eksperymentów 4. ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli 5. skreslania z listy uczniów 6. programu wychowawczego szkoły lub placówki 7. przyjecia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy opinie w sprawie... 1. kandydata na stanowisko dyrektora wskazanego bez konkursu 2. kandydata na stanowisko ... osiąngięcia sportowe, wysokości tych stypendiów i ich przyznania 6.organizacji pracy szkoły lub placówki 7. projektu planu finansowego 8. propozycji dyrektora dot. przydzialu zadań dla nauczycieli 9. organizacji 5 lub 6 dniowego tygodnia pracy szkoły 10. dopuszczania do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego. 11. czwartej godziny wychowania fizycznego w szkole 12. organizacji tygodnia pracy w szkołach 13 wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do ... 2. czasu trwania godziny lekcyjnej postanowienia w sprawie... 1. ponownego ustalenia przez wychowawcę klasyfikacyjnej oceny zachowania 2. powtarzania klasy przez ucznia klas I-III SP 3. ukończenia przez ucznia z upośledzeniem umiarkowanym lub znaczącym szkoły A co do dopuszczenia programu zmodyfikowanego przez nauczyciela to będzie uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego ) Polecam opracowanie "Rozważania o pracy...
Źródło: wychowanieprzedszkolne.pl/forum/viewtopic.php?t=157


Temat: Sprawdziany na popołudniowych kółkach.
Zacytuj fragment rozporządzenia mówiący o naruszeniu trybu ustalania oceny cząstkowej w takim przypadku. A postawienie jedynki pod nieusprawiedliwioną (nadużycie - pisałem o usprawiedliwionej!) nieobecność na sprawdzianie może być u danego nauczyciela ... stosowanych w danej szkole. Stawianie ocen pod usprawiedliwioną nieobecność jest sporym nadużyciem i nie może nigdy stać się zasadą. W mojej szkole nauczyciel języka angielskiego za takie "zasady" został ukarany naganą z wpisem do akt, próbę odwołania odrzucił Sąd Pracy, a dodatkowo szkoła dostała dość ostre w tonie pismo z Kuratorium wzywające Dyrekcję do poszanowania przepisów prawa oświatowego. Jeśli chodzi o napisanie sprawdzianu po raz pierwszy, tylko w dodatkowym terminie wyznaczonym przez nauczyciela (zresztą na prośbę uczniów, co wynika z opisu Bronisławy), to nie rozumiem, dlaczego kwestionujesz tu decyzję nauczyciela. Uczeń miał możliwość poinformować nauczyciela, że w wyznaczonym terminie nie może przyjść (powinien był to zrobić we własnym interesie), więc uważam decyzję nauczyciela za zasadną. I nienaruszającą żadnego trybu ustalania oceny. W sprawie ocen cząstkowych (a o takich jest ten wątek) żaden przepis prawny nie ingeruje w działania nauczyciela w sferze oceniania. Nauczyciel powinien jednak kierować się m.in. swoim doświadczeniem zawodowym i zasadami metodyki oceniania. Apeluję o ponowne przeczytanie moich wcześniejszych postów. Nigdzie nie napisałem, że naruszeniem trybu było wyznaczenie jakiegoś terminu sprawdzianu. Przypominam, że naruszenie trybu nastąpiło po wpisaniu oceny niedostatecznej za sprawdzian, którego uczeń nie napisał z przyczyny usprawiedliwionej nieobecności. Taki sposób oceniania jest całkowicie sprzeczny z podstawami prawa oświatowego. Klasyfikacja semestralna dotyczy wyłącznie szkół dla dorosłych, np. policealnych. Słuchacze tych szkół są promowani po każdym semestrze. Stąd wszystkie zapisy rozporządzenia dotyczące rocznej klasyfikacji mają też odniesienie do klasyfikacji semestralnej (w szkołach dla dorosłych). Nadinterpretacja. Proszę o wskazanie podstawy prawnej takiego twierdzenia z w/w Rozporządzenia lub innego powiązanego aktu prawnego. Ale po klasyfikacji to już przecież musztarda po obiedzie. Ocenę klasyfikacyjną można zmienić jedynie na podstawie § 19 cytowanego rozporządzenia, ale dotyczy to wyłącznie oceny rocznej i tylko w przypadku naruszenia trybu ustalenia tej oceny, a w opisanym przypadku żaden z tych warunków nie zachodzi. Jaka musztarda po obiedzie? Przecież aby odwołać się od jakiejś decyzji to najpierw ktoś musi ją wydać. Jak można odwoływać się od decyzji przed jej wydaniem? Tryb naruszono - ocena została wystawiona z uwzględnieniem feralnej oceny ze sprawdzianu, która to ocena - jak pisałem wielokrotnie - jest poświadczeniem nieprawdy. Uważam, że nauczyciel nie musi z każdym uczniem ustalać terminu poprawy. Może to zrobić wydając polecenie, np. "poprawa dziś o 16:00". I tu różnica. Polecenie nauczyciela ... wyobrazić siebie, gdy Dyrektor wezwie na dywanik i ogłosi "od jutra nie otrzyma Pan(i) dodatku motywacyjnego.". Czy to również nazwiemy "Dyrektor uzgodnił z pracownikiem" ? Jeśli chce poprawić ocenę, to chyba musi się choć troszkę dostosować. I tak, i nie. Jeśli nie ma możliwości przyjść z przyczyn obiektywnych, to rolą nauczyciela jest pomóc znaleźć jakieś wyjście. Postawa typu "bo ja tak każę"...
Źródło: prawa-ucznia.pl/forum/viewtopic.php?t=233


Temat: Czy nauczyciel może robic wszystko na co ma ochotę?
i kartkówek a w zamian odpytywanie zupełnie z czegoś innego, o poprawianiu niedostatecznych ocen zwłaszcza kiedy uczeń wyraża chęć do poprawienia takiej oceny . Może są jakieś konkretne przepisy, bo mówiąc nauczycielom ,że łamią prawa uczniów odpowiadają - a gdzie to jest napisane? Pozdrawiam.
Źródło: prawa-ucznia.pl/forum/viewtopic.php?t=277


Temat: Jak wygląda ocena dorobku zawodowego nauczyciela?
" />Dyrektorzy w różny sposób piszą ocenę dorobku nauczyciela za okres stażu. Moja pani dyrektor pisała opisowo, wymieniała tylko bardzo istotne działania, ale można tez inaczej, np. WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA * ... niespodziewane sytuacje podczas zajęć. * Prawidłowo stosuje dostępne środki dydaktyczne, dba o swój warsztat pracy, systematycznie go rozwija. * Systematycznie i z powodzeniem stosuje aktywizujące metody pracy ( najczęściej poszukiwawczą, burzę ... do uczniów uzdolnionych. * Najczęściej osiąga zaplanowane cele lekcji, sprawnie podsumowuje zajęcia, a szczególnie pracę uczniów. * Ocenia systematycznie, stosując klarowne kryteria, starannie uzasadnia oceny, bardzo rzetelnie prowadzi dokumentację dokonań i oceny pracy uczniów. * Jest krytyczny i szczery w autoanalizie swojej pracy, uwzględnia uwagi koleżanek i nadzoru pedagogicznego. ZAANGAŻOWANIE ZAWODOWE NAUCZYCIELA * Dobrze zna środowisko wychowawcze uczniów i potrafi wykorzystać to w pracy dydaktyczno - wychowawczej. * Dostrzega problemy, jest wnikliwy i rzeczowy w swoich spostrzeżeniach. Kierując pracami wiązki wychowawców, po uwagach dyrekcji mobilizuje się i skutecznie podejmuje zadania przed nim postawione. * Utrzymuje kontakty z rodzicami, włącza ich do pracy z klasą. * Jest zaangażowany w pracę wielu zespołów : dydaktyki, wychowawczego, ds. WDN i ewaluacji. * Nie w pełni jednak realizuje niektóre dodatkowe zadania, jak choćby praca w Komisji Inwentaryzacyjnej czy opieka nad sprzętem nagłaśniającym. Lepsze rezultaty osiąga natomiast dokumentując fotograficznie imprezy szkolne oraz pomagając w organizacji spotkań integrujących grono pedagogiczne. * Od ............. klasy włączył się w pracę wychowawczą obecnej klasy ........, sprawiającej wyjątkowe problemy dydaktyczno - wychowawcze. Stosując różnorodne metody i formy oddziaływania przyczynił się do poprawy zachowania i wyników tej klasy. AKTYWNOŚĆ NAUCZYCIELA W DOSKONALENIU ZAWODOWYM * Największe zastrzeżenia budzi niechęć do zewnętrznych form doskonalenia zawodowego. Będąc ,,dwu” a nawet ,, trzy przedmiotowcem” ma bardzo dobre podstawy do korelacji przedmiotowej, a ... ................................................................................................................................... DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPOMAGANIA ROZWOJU * W kontakcie z uczniem jest wymagający, otwarty na dyskusję, na wyrażanie opinii przez ucznia, przyjacielski, serdeczny. * Umiejętnie motywuje uczniów do pracy na miarę ... tym takt pedagogiczny. PRZESTRZEGANIE DYSCYPLINY PRACY * Respektuje zalecenia dyrekcji, dokumentację prowadzi na bieżąco estetycznie i zgodnie z przepisami prawa. * Stara się być punktualnym w życiu codziennym i prowadzeniu lekcji. * W klasie podczas lekcji panuje należyta dyscyplina, a w pracy codziennej przestrzega obowiązujących zasad bhp. * Pan .................................. jest bardzo dobrym pedagogiem i przejawia wszelkie cechy powołania zawodowego. * W dalszej pracy zalecam jednak: * Zwiększyć zakres i efektywność pracy z uczniem zdolnym (m.in. udział w konkursach metodycznych). * Lepiej planować i konsekwentnie realizować pracę wiązki wychowawczej. * Bardziej zaangażować się w realizację prac dodatkowych wynikających z przydziału czynności na dany rok. * Podjąć się rzetelnej autoanalizy własnej pracy i zaplanować swój rozwój zawodowy na najbliższe lata, w tym w szczególności uwzględniając...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11097
Szablon by Sliffka (© nowosci-stardoll)